ANA SAYFA HAKKIMIZDA REFERANSLAR KIRSAL KALKINMA DUYURULAR İLETİŞİM 

KIRSAL KALKINMA NEDİR

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER KKYDP 6. ETAP HİBE PROGRAMI İLE İLGİLİDİR.

KKYDP 7. ETAP HİBE PROGRAMI AÇILDIĞINDA BU BİLGİLER GÜNCELLENECEKTİR.

 

Kırsal kalkınma plan ve programları ile 2011-2015 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK YATIRIMLAR

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.

          A-  Ekonomik yatırımlar,

          B- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları.

A.   EKONOMİK YATIRILAR        

KKYDP 2011/ 9 Nolu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırımlara yönelik yatırım konuları şunlardır;

-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,

- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

-Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,

*Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

-Koyun, keçi ve manda konularına modern sabit yatırım projeleri desteklenir.  

-Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

*Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili faal bir tesisin bulunması halinde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda,

*Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili olarak hibe desteğinden yararlanması uygun görülen yeni tesis konusundaki projelerin bir unsuru olması halinde, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

*Ekonomik faaliyetlere yönelik olarak tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

*Program kapsamında üretilmiş bir ürünün üretim sonrası işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırım tesisleri yapımına destek sağlanmaktadır.

*Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

 

B.     TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMLARI

      Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar. Aşağıda belirtilen proje konuları için hazırlanacak toplu basınçlı sulama projeleri destek kapsamındadır.

-Tamamlama projeleri: Geçmiş yıllarda bütün olarak projelendirilen,ancak ödenek yetersizliği nedeni ile tamamı bitirilemeyen toplu basınçlı sulama tesisinin ana projesinde yer alan unsurlarının tamamlanmasını içeren projelerdir. Kuyuları açılmış ve teçhiz edilmiş derin kuyular ve sadece depolama yapıları yapılıp ödenek yetersizliği nedeni ile su dağtım tesisi yapılamamış su depolama yapıları (göletler) da tamamlama projesi sayılır.

-Tevsii (genişletme) projeleri: Geçmiş yıllarda cazibeli veya düşük basınçlı olarak bütünü ile inşa edilmiş sulama tesislerinin basınçlı sisteme dönüştürüldüğü ve sulama alanının genişletileceği projelerdir.

- Yenileme projeleri: Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ve ekonomik ömrünü tamamlayan toplu basınçlı sulama tesislerinin bütün olarak yenilenmesine yönelik projelerdir. Geçmiş yıllarda yapılmış  açık sistemlerin komple toplu basınçlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler de bu sınıfa girer.

-Bakım onarım projeleri : Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ve değişik nedenlerle sulamada değerlendirilemeyen sulama tesislerinin çalışmayı engelleyen kısımlarının yeniden yapılmasına yönelik projelerdir.

- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

- Ancak geçmiş yıllarda kamu kurumlarınca depolama yapısı yapılmış veya kuyusu açılmış tesislere basınçlı sistem için yeterli güçte motor pompası ve enerji nakil hattı tamamlanmış olması şartı ile su iletim hattı yapılmamış olsa bile bu tesisler için de proje başvurusu yapılabilir.

- Toplu basınçlı sulama sistemi projeleri; konu uzmanı Ziraat Mühendisleri (Ziraat Fakültesi ilgili bölümü veya herhangi bir resmi kurumdan basınçlı sulama üzerine sertifika almış) tarafından onaylanmalıdır.Uzmanlık belgesi ve/veya diploma proje başvurusuna eklenmelidir.

- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmuş, projelendirilmiş ve başvuru tarihinden önce başvuru sahipleri tarafından suyun kullanımına yönelik olarak ilgili kuruluşlardan gerekli izinler alınmış olmalıdır. Bu belgeler proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içerir.

 

Yatırım Konusu

Başvuru Sahibi

Hibeye Esas

Tutar TL

Hibe Desteği Oranı

Kapsamı

Satın Alma Yöntemi

Toplu basınçlı

Sulama Sistemleri

-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

-Sulama Kooperatifleri

600.000

%75

Su kaynağından Tarla başına kadar olan iletim ve su alma yapılarını kapsar,Tarla içi ekipmanlar proje kapsamında değildir.

İhale

 

Su kaynağından Tarla başına kadar olan iletim ve su alma yapılarını kapsar,Tarla içi ekipmanlar proje kapsamında değildir.

 

UYGULUMA İLLERİ

-Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

 

BAŞVURU SÜRESİ

-Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün (Son başvuru tarihi 09 Mayıs 2011) içerisinde il müdürlüklerine yapılır.

-Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve bu rehberde belirlenen esas ve usullere göre hazırlanan proje başvuruları, ilgili Tebliğde belirtilen başvuru süresi içerisinde ve başvuru son tarihine kadar yatırımın yapılacağı ildeki il müdürlüğüne teslim edilir. Başvuru son tarihinden sonra yapılan proje başvuruları kabul edilmez

 


 sayfasına dön.
 
 
   
Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim

Arkhe Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Tel: 0 232 277 30 44 - 0 232 277 30 54 Fax: 0 232 277 30 54 info@kirsalkalkinma.comLepiska